01
danhmay1
342

02
danhmay2
4234

03
danhmay3
1234

04
danhmay4
5665

05
danhmay5
2789

06
danhmay6
2542

07
danhmay7
5324

08
danhmay8
5435

09
danhmay9
2342

10
danhmay10
1223

11
danhmay11
65

12
danhmay12
9

13
danhmay13
1232

14
danhmay14
1894

15
danhmay15
3213

16
danhmay16
835

17
danhmay17
98

18
danhmay18
34

19
danhmay19
2324

20
danhmay20
2342

21
danhmay21
4546

22
danhmay22
4564

23
danhmay23
231

24
danhmay24
345

25
danhmay25
3453

26
danhmay26
2395

27
danhmay27
5345

28
danhmay28
89

29
danhmay29
24

30
danhmay30
54

31
danhmay31
5435

32
danhmay32
2368

33
danhmay33
545

34
danhmay34
5435

35
danhmay35
428

36
danhmay36
358

37
danhmay37
44

38
danhmay38
3

39
danhmay39
6

40
danhmay40
3

41
danhmay41
4564

42
danhmay42
654

43
danhmay43
4

44
danhmay44
1954

45
danhmay45
125

46
danhmay46
2140

47
danhmay47
3445

48
danhmay48
1504

49
danhmay49
2953

50
danhmay50
7

51
danhmay51
196

52
danhmay52
24

53
danhmay53
23

54
danhmay54
1549

55
danhmay55
5345

56
danhmay56
2543

57
danhmay57
1936

58
danhmay58
1493

59
danhmay59
1736

60
danhmay69
483

61
danhmay61
54

62
danhmay62
1490

63
danhmay63
1543

64
danhmay64
565

65
danhmay65
1233

66
danhmay66
1232

67
danhmay67
3453

68
danhmay68
5655

69
danhmay69
3453

70
danhmay70
3423

71
danhmay71
2342

72
danhmay72
4234

73
danhmay73
688

74
danhmay74
2472

75
danhmay75
846

76
danhmay76
333

77
danhmay77
3

78
danhmay78
657

79
danhmay79
1

80
danhmay80
37

81
danhmay81
42

82
danhmay82
32

83
danhmay83
4123

84
danhmay84
987

85
danhmay85
4343

86
danhmay86
356

87
danhmay87
3433

88
danhmay88
856

89
danhmay89
4433

90
danhmay90
1364

91
danhmay91
1368

92
danhmay92
3215

93
danhmay93
25

94
danhmay94
2343

95
danhmay95
4324

96
danhmay96
1963

97
danhmay97
234

98
danhmay98
334

99
danhmay99
3324

100
danhmay100
368

101
danhmay101
2579

102
danhmay102
2574

103
danhmay103
253

104
danhmay104
22

105
danhmay105
2739

106
danhmay106
6

107
danhmay107
2

108
danhmay108
453

109
danhmay109
3284

110
danhmay110
3679

111
danhmay111
5

112
danhmay112
570

113
danhmay113
542

114
danhmay114
432

115
danhmay115
679

116
danhmay116
425

117
danhmay117
425

118
danhmay118
2469

119
danhmay119
537

120
danhmay120
1390

121
danhmay121
352

122
danhmay122
1555

123
danhmay123
3145

124
danhmay124
2943

125
danhmay125
355

126
danhmay126
2454

127
danhmay127
4323

128
danhmay128
426

129
danhmay129
3269

130
danhmay130
2321

131
danhmay131
2312

132
danhmay132
2132

133
danhmay133
629

134
danhmay134
478

135
danhmay135
4324

136
danhmay136
852

137
danhmay137
3

143
danhmay138
1458

138
danhmay139
547

139
danhmay140
1395

140
danhmay141
1580

141
danhmay142
426

142
danhmay143
1946

144
danhmayn1
889

145
danhmayn2
890

146
danhmayn3
4532

147
danhmayn4
928

148
danhmayn5
6593

149
danhmayn6
45

150
danhmayn7
1162

151
dangmayn8
445

152
danhmayn9
4535

153
danhmayn10
434

154
danhmayn11
4545

155
danhmayn11
234

156
danhmayn12
3

157
danhmayn13
10

158
danhmayn14
3212

159
danhmayn15
1259

160
danhmayn16
585

161
danhmayn17
3424

162
danhmayn18
1233

163
danhmayn19
785

164
danhmayn20
2123

165
danhmayn21
1

166
danhmayn22
34

167
danhmayn23
345

168
danhmayn24
1908

169
danhmayn25
3432

170
danhmayn26
3432

171
danhmayn27
343

172
danhmayn28
432

173
danhmayn29
976

174
danhmayn30
55

175
danhmayn31
667

176
danhmayn32
4523

177
danhmayn33
546

178
danhmayn34
445

179
danhmayn35
434

180
danhmayn36
3723

181
danhmayn37
3432

182
danhmayn38
589

183
danhmayn39
852

184
danhmayn40
963

185
danhmayn41
468

186
danhmayn42
1773

187
danhmayn43
343

188
danhmayn44
1256

189
danhmayn45
1232

190
danhmayn46
2842

191
danhmayn47
3787

192
danhmayn48
1895

193
danhmayn49
567

194
danhmayn50
675

195
danhmayn51
4324

196
danhmayn52
1707

197
danhmayn53
1744

198
danhmayn54
348

199
danhmayn55
645

200
danhmayn56
988

201
danhmayn57
666

202
danhmayn58
4

203
danhmayn59
4323

204
danhmayn60
534

205
danhmayn61
867

206
danhmayn62
1

207
danhmayn63
3067

208
danhmayn64
3578

209
danhmayn65
764

210
danhmayn66
4333

211
danhmayn67
4333

212
danhmayn68
655

213
danhmayn69
645

214
danhmayn70
47

215
danhmayn71
1254

216
danhmayn72
2533

217
danhmayn73
4324

218
danhmayn74
643

219
danhmayn75
2643

220
danhmayn76
5

221
danhmayn77
2678

222
dnhmayn78
1205

223
danhmayn79
2567

224
danhmayn80
1245

225
danhmayn71
2565

226
danhmayn72
4234

227
danhmayn73
356

228
danhmayn74
1246

229
danhmayn75
43

230
danhmayn76
2708

231
danhmayn77
467

232
danhmayn78
2460

233
danhmayn79
2088

234
danhmayn80
1067

235
danhmayn81
2374

236
danhmayn82
267

237
danhmayn83
2360

238
danhmayn84
4234

239
danhmayn85
753

240
danhmayn86
856

241
danhmayn87
478

242
danhmayn88
632

243
danhmayn89
2974

244
danhmayn90
3446

245
danhmayn91
976

246
danhmayn92
468

247
danhmayn93
278

248
danhmayn94
975

249
danhmayn95
634

250
danhmayn96
706

251
danhmayn97
563

252
dnahmayn98
3288

253
danhmayn99
906

254
danhmayn100
479

255
danhmayn101
643

256
danhmayn102
964

257
danhmayn103
2867

258
danhmayn104
4234

259
danhmayn105
3456

260
danhmayn106
1265

261
danhmayn107
2967

262
danhmayn108
1963

263
danhmayn109
1577

264
danhmayn120
2786

265
danhmayn121
2399

266
danhmayn122
2784

267
danhmayn123
2379

268
danhmyn124
3622

269
danhmayn125
2356

270
danhmayn126
2997

271
danhmayn127
531

272
danhmayn128
1856

273
danhmayn129
2066

274
danhmayn130
3778

275
danhmayn131
4597

275
danhmatn132
2615

277
danhmayn133
3097

278
danhmayn134
2232

279
danhmayn135
12

280
danhmayn136
1806

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ