138
danhmay1
1342

139
danhmay2
2323

140
danhmay3
1122

141
danhmay4
4532

142
danhmay5
1322

143
danhmay6
345

144
danhmay7
101

145
danhmay8
678

146
danhmay9
1207

147
danhmay10
1285

148
danhmay11
3420

149
danhmay12
967

150
danhmay13
2471

151
danhmay14
1894

152
danhmay15
458

153
danhmay16
835

154
danhmay17
3421

155
danhmay18
3593

156
danhmay19
2593

157
danhmay20
2695

158
danhmay21
589

159
danhmay22
440

160
danhmay23
671

161
danhmay24
2462

162
danhmay25
2479

163
danhmay26
239

164
danhmay27
4776

165
danhmay28
1483

166
danhmay29
428

167
danhmay30
941

168
danhmay31
583

169
danhmay32
2368

170
danhmay33
2931

171
danhmay34
2519

172
danhmay35
428

173
danhmay36
358

174
danhmay37
459

175
danhmay38
1283

176
danhmay39
642

177
danhmay40
3140

178
danhmay41
1947

179
danhmay42
3173

180
danhmay43
423

181
danhmay44
1953

182
danhmay45
1257

183
danhmay46
2140

184
danhmay47
536

185
danhmay48
1504

186
danhmay49
2953

187
danhmay50
3597

188
danhmay51
1936

189
danhmay52
2184

190
danhmay53
2603

191
danhmay54
1379

192
danhmay55
2830

193
danhmay56
2603

194
danhmay57
1936

195
danhmay58
1493

196
danhmay59
1736

197
danhmay69
483

198
danhmay61
2402

199
danhmay62
1490

200
danhmay63
1629

201
danhmay64
2690

202
danhmay65
3169

203
danhmay66
2380

204
danhmay67
3580

205
danhmay68
1835

206
danhmay69
2592

207
danhmay70
2580

208
danhmay71
469

209
danhmay72
643

210
danhmay73
688

211
danhmay74
2472

212
danhmay75
846

213
danhmay76
806

214
danhmay77
2680

215
danhmay78
426

216
danhmay79
789

217
danhmay80
3247

218
danhmay81
421

219
danhmay82
2380

220
danhmay83
589

221
danhmay84
983

222
danhmay85
999

223
danhmay86
356

224
danhmay87
752

225
danhmay88
890

226
danhmay89
1580

227
danhmay90
1357

228
danhmay91
1368

229
danhmay92
3215

230
danhmay93
2587

231
danhmay94
1308

232
danhmay95
1504

233
danhmay96
1963

234
danhmay97
3853

235
danhmay98
2628

236
danhmay99
2642

237
danhmay100
368

238
danhmay101
2579

239
danhmay102
2574

240
danhmay103
2693

241
danhmay104
2052

242
danhmay105
2739

243
danhmay106
1636

244
danhmay107
2169

245
danhmay108
453

246
danhmay109
3284

247
danhmay110
3679

248
danhmay111
531

249
danhmay112
570

250
danhmay113
542

251
danhmay114
432

252
danhmay115
679

253
danhmay116
425

254
danhmay117
425

255
danhmay118
2469

256
danhmay119
537

257
danhmay120
1390

258
danhmay121
352

259
danhmay122
150

260
danhmay123
317

261
danhmay124
2943

262
danhmay125
357

263
danhmay126
2474

264
danhmay127
1594

265
danhmay128
426

266
danhmay129
3269

267
danhmay130
2693

268
danhmay131
759

269
danhmay132
470

270
danhmay133
629

271
danhmay134
478

272
danhmay135
368

273
danhmay136
852

274
danhmay137
9063

275
danhmay138
1458

275
danhmay139
547

277
danhmay140
1395

278
danhmay141
1580

279
danhmay142
426

280
danhmay143
1946

281
danhmayn1
1989

282
danhmayn2
1984

283
danhmayn3
3526

284
danhmayn4
2628

285
danhmayn5
1593

286
danhmayn6
573

287
danhmayn7
862

288
dangmayn8
3698

289
danhmayn9
2606

290
danhmayn10
568

291
danhmayn11
894

292
danhmayn11
738

293
danhmayn12
3274

294
danhmayn13
3990

295
danhmayn14
724

296
danhmayn15
1259

297
danhmayn16
585

298
danhmayn17
3484

299
danhmayn18
3453

300
danhmayn19
785

301
danhmayn20
2323

302
danhmayn21
1778

303
danhmayn22
2680

304
danhmayn23
3465

305
danhmayn24
1908

306
danhmayn25
1348

307
danhmayn26
2464

308
danhmayn27
3774

309
danhmayn28
2063

310
danhmayn29
976

311
danhmayn30
558

312
danhmayn31
667

313
danhmayn32
4523

314
danhmayn33
546

315
danhmayn34
445

316
danhmayn35
2054

317
danhmayn36
3723

318
danhmayn37
2952

319
danhmayn38
589

320
danhmayn39
852

321
danhmayn40
963

322
danhmayn41
468

323
danhmayn42
1773

324
danhmayn43
1953

325
danhmayn44
1256

326
danhmayn45
2945

327
danhmayn46
2842

328
danhmayn47
3787

329
danhmayn48
1895

330
danhmayn49
567

331
danhmayn50
675

332
danhmayn51
2753

333
danhmayn52
1707

334
danhmayn53
1744

335
danhmayn54
348

336
danhmayn55
645

337
danhmayn56
988

338
danhmayn57
666

339
danhmayn58
4456

340
danhmayn59
2568

341
danhmayn60
534

342
danhmayn61
867

343
danhmayn62
1063

344
danhmayn63
3067

345
danhmayn64
3578

346
danhmayn65
764

347
danhmayn66
2679

348
danhmayn67
2679

349
danhmayn68
655

350
danhmayn69
645

351
danhmayn70
475

352
danhmayn71
1254

353
danhmayn72
2533

354
danhmayn73
2233

355
danhmayn74
643

356
danhmayn75
2643

357
danhmayn76
534

358
danhmayn77
2678

359
dnhmayn78
1205

360
danhmayn79
2567

361
danhmayn80
1286

362
danhmayn71
2565

363
danhmayn72
2976

364
danhmayn73
356

365
danhmayn74
1246

366
danhmayn75
467

367
danhmayn76
2708

368
danhmayn77
467

369
danhmayn78
2460

370
danhmayn79
2688

371
danhmayn80
1067

372
danhmayn81
2374

373
danhmayn82
267

374
danhmayn83
2460

375
danhmayn84
1963

376
danhmayn85
753

377
danhmayn86
856

378
danhmayn87
478

379
danhmayn88
632

380
danhmayn89
2774

381
danhmayn90
3446

382
danhmayn91
976

383
danhmayn92
468

384
danhmayn93
278

385
danhmayn94
975

386
danhmayn95
634

387
danhmayn96
706

388
danhmayn97
563

389
dnahmayn98
3288

390
danhmayn99
906

391
danhmayn100
479

392
danhmayn101
643

393
danhmayn102
2864

394
danhmayn103
2967

395
danhmayn104
2312

396
danhmayn105
3456

397
danhmayn106
1265

398
danhmayn107
2967

399
danhmayn108
1963

400
danhmayn109
1577

401
danhmayn120
2786

402
danhmayn121
2399

403
danhmayn122
2784

404
danhmayn123
2979

405
danhmyn124
3622

406
danhmayn125
2356

407
danhmayn126
2097

408
danhmayn127
531

409
danhmayn128
856

410
danhmayn129
2066

411
danhmayn130
3778

412
danhmayn131
3597

413
danhmatn132
2635

414
danhmayn133
3697

415
danhmayn134
2632

416
danhmayn135
596

417
danhmayn136
806

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ